#!/bin/sh echo Content-type: text/html echo echo "" echo "" echo "Time in JAPAN" echo "" echo "" echo "

" date echo "

" echo "
" echo " Ura Lab. Home Page" echo "
" echo "
" echo "

URA Laboratory, IIS, Univ. of Tokyo / auvlab@iis.u-tokyo.ac.jp" echo "

" echo "" echo ""